logo

Gå om bord i en stolt færgekultur!

Bedstemand

Med et sønæringsbevis som bedstemand kan du sejle styrmand på små og mellem store færger, og som skibsfører og arbejdsleder om bord på de helt små færger med max. 12 pax. i de danske farvande.

Erhvervelse af sønæringsbevis som bedstemand

Til erhvervelse af sønæringsbevis som bedstemand skal du:

 • have gyldigt ROC certifikat – læs mere om certifikatet her
 • have erhvervet 18 måneders fartstid ved dækstjeneste
 • have bestået duelighedsprøve i sejlads for handelsskibe

Til “Duelighedsprøve i sejlads” skal prøveaflæggeren ved en teoriprøve demonstrere nødvendigt kendskab til følgende emner:

 • Søvejsregler
 • Navigation
 • Behandling af farligt gods
 • Forebyggelse af brand
 • Skibes stabilitet
 • Søsikkerhed
 • Beskyttelse af havmiljøet
 • Mindre skibes maskineri

Vedkommende skal endvidere være orienteret om indholdet af bilag 1 til Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1758 af 22. december 2006 om vagthold i skibe.

Personer, der har gennemført søfartsområdets grundkursus for skibsassistenter eller et af Søfartsstyrelsen fastsat maritimt kursus for personer med svendebrev, forudsættes at være blevet overhørt i de under d., f., og h. nævnte emner i forbindelse med evaluering af den pågældende uddannelse.

Adgangskrav

For at kunne indstille sig til duelighedsprøve i sejlads skal vedkommende opfylde det til erhvervelse af duelighedsbevis i sejlads foreskrevne fartstidskrav.

Kravet er at vedkommende:

 • har gennemført grundkursus for skibsassistenter og gjort dækstjeneste i søgående handelsskibe med en bruttotonnage på 20 eller derover i mindst 3 måneder, eller
 • har gjort dækstjeneste i søgående skibe med en bruttotonnage på 20 eller derover – registreret som handelsskibe, fiskeskibe eller som skibe tilhørende Søværnet – i mindst 12 måneder, dog skal mindst 6 måneder være erhvervet i handelsskibe.

Endvidere skal vedkommende være i besiddelse af vagtholdsbevis eller en erklæring fra skibets fører, om at vedkommende har deltaget i brovagten, og herunder er blevet instrueret i samtlige opgaver vedrørende vagttjenesten.

Varighed

Duelighedsprøve i sejlads tager ca. 3 - 4 uger.

Indtægter

Uddannelsen kan tages under arbejdsmarkeds regi, hvor der er mulighed for dagpengerefusion. På navigations- og skipperskoler koster det ca. 600 - 1000 kr. pr. deltager. Se mere under efteruddannelse

Mere at vide

Du kan tage uddannelsen som styrmand på disse skoler: Send en mail til Søfartsstyrelsens uddannelseskontor, hvis du vil vide mere. Så ringer eller skriver de til dig. Du kan også ringe til SFS på tlf. 39 17 44 00.